style การทำงานที่ได้ผลได้ทั้งใจคนและผลงาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Style การทำงานที่ได้ผลได้ทั้งใจคนและผลงาน

 

“ต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและได้ใจคนร่วม”

การบริหารคนให้เกิดผลงานที่ดีและที่ผู้นำใช้กัน คือ put the right Man in the right Job จัดวางคนให้ตรงกับงาน และการบริหารให้มีผลงานที่ดียิ่งขึ้นนั้น ผู้นำจะต้องมี Leadership STYLE ที่ปรับให้เหมาะสมกับบุคคล งานและสถานการณ์ด้วย ดังนั้น

เราจึงควร put the right leadership Style to the right Man in the right Job and in the Life situation

Leadership Styles ในตำราส่วนใหญ่ จะมีอยู่ด้วยกัน 6 รูปแบบหลักๆ ได้แก่

  1.  Directiver Style คือ แบบชี้นำ คิดแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้ลูกน้องสามารถนำไปปฏิบัติและลงมือทำได้ทันที
  2. visionary Styles คือ ผู้นำที่ใช้สไตล์แบบโน้มน้าวให้เห็นภาพในอนาคต หรือชี้ชวนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและความท้าทายที่รอข้างหน้า
  3. affiliative style ความสัมพันธ์และมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทีม ให้ความสำคัญกับการสร้างมิตรภาพในการทำงาน รักความสมานฉันท์
  4. participative style ต้องการให้ทุกคนที่ร่วมงานใช้สิทธิ์ส่วนบุคคลอย่างเต็มที่ ในการแสดงออกทางความคิดและการลงมือทำ
  5. pacesetting  style คือ ผู้นำที่แสดงตนเป็นต้นแบบ สอนให้ลูกน้องทำงานตามรูปแบบของตนและยึดถือให้เป็นแบบอย่างในการทำงาน
  6. coaching style คือ คำที่ใช้สไตล์การสอนและแนะนำงาน เพื่อให้ลูกทีมสามารถต่อยอดความคิด ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *