พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 9 เรื่อง ความรู้ความสามารถ-ศิลธรรม

  มีความรู้ความสามารถหากไม่ลงมือทำก…