พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

  ความเป็นไทย “…ความเป็นไทยนั…

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

  ค้นคว้าวิทยาการและเทคโนโลยี “&#82…

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของในหลวง ร.9

ไม่เบียดเบียน “…แต่ละคนต้องปฎิบัติ…

พระบรมราโชวาทของ ร.9-เป้าหมาย, ความคิดริเริ่ม

ใช้ความสามารถและความรอบคอบในการไปให้ถึงจ…

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 9 เรื่อง ความรู้ความสามารถ-ศิลธรรม

  มีความรู้ความสามารถหากไม่ลงมือทำก…